બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

બચે જે બાઈબલ જે સભંધ મે

સંચાલક મંડળ

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

કરમચારી

Gregory Stetski, કાર્યકરી સંચાલક
Edward Hughes, પ્રાર્થના સંગર–સંચાલક
ધોનીયા ભરજા કઈંક સ્વયં સેવક.