കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ബൈബിള്‍

ബൈബിളില്‍ നിന്ന് ഇഷട്ടപ്പെട്ട കഥകള്‍. തികച്ചും സൌജന്യം.

കുട്ടികള്‍ക്കു’ളള ബൈബിളിനെകുറിച്ച്

ബോർഡ് ഓഫ് ഡെർക്ടർ

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

സ്റ്റാഫ്‍

Gregory Stetski,
Edward Hughes,