Mga Kuwentong Mula sa Bibliya

Ang Lumang Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-donwload ang File ng Power Point I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto Read the Bible
01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Genesis 1-2
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Genesis 3-6
03 Si Noe At Ang Malaking Baha Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Genesis 6-10
04 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham Ang Kuwento KA     PDA     Genesis 11-21
05 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham Ang Kuwento KA     PDA     Genesis 22-24
06 Si Jacobo Na Mandaraya Ang Kuwento KA     PDA     Genesis 25-33
07 Naging Alipin ang Paboritong Anak Ang Kuwento KA     PDA     Genesis 37, 39
08 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose Ang Kuwento KA     PDA     Genesis 39-45
09 Ang Prinsipe Mula sa Ilog Ang Kuwento KA     PDA     Exodus 2
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol Ang Kuwento KA     PDA     Exodus 2-5
11 Paalam Paraon! Ang Kuwento KA     PDA     Exodus 4-15
12 Apatnapung Taon Ang Kuwento KA     PDA     Exodus 15-34
13 Josue Ang Tagapamahala Ang Kuwento KA     PDA     Josue 1-6
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon Ang Kuwento KA     PDA     Mga Hukum 13-16
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon Ang Kuwento KA     PDA     Mga Hukom 6-9
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig Ang Kuwento KA     PDA     Aklat ni Ruth
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos Ang Kuwento KA     PDA     1 Samuel 1-7
18 Ang Makisig at Hangal na Hari Ang Kuwento KA     PDA     1 Samuel 8-15
19 Ang Batang Pastol na si David Ang Kuwento KA     PDA     1 Samuel 16-20
20 Si Haring David (Unang Bahagi) Ang Kuwento KA     PDA     1 Samuel 24-31
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi) Ang Kuwento KA     PDA     2 Samuel 1-12
22 Ang Maalam na Hari na si Somon Ang Kuwento KA     PDA     1 Mga Hari 1-12
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har Ang Kuwento KA     PDA     2 Kronik 33-36
24 Ang Propeta ng Apoy Ang Kuwento KA     PDA     1 Mga Hari 17-19; 2 Mga Hari 2
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala Ang Kuwento KA     PDA     2 Mga Hari 2-13
26 Si Jonas at ang Malaking Isda Ang Kuwento KA     PDA     Jonas
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap Ang Kuwento KA     PDA     Isaias 1, 6, 7, 9, 53
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha Ang Kuwento KA     PDA     Jeremiasc
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain Ang Kuwento KA     PDA     Esekiel 1-37
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther Ang Kuwento KA     PDA     Esther 1-10
31 Si Daniel na Bihag Ang Kuwento KA     PDA     Daniel 1-2
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip Ang Kuwento KA     PDA     Daniel 2
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod Ang Kuwento KA     PDA     Daniel 3
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon Ang Kuwento KA     PDA     Daniel 6
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias Ang Kuwento KA     PDA     Nehemias

Ang Bagong Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-donwload ang File ng Power Point I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto Read the Bible
36 Ang Kapanganakan ni Hesus Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Mateo 1-2; Lucas 1-2
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 1, 3:1-3:22, 7:18-7:35
38 Ang Pagtukso Kay Hesus Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 4:1-4:14
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 6:12-6:49
40 Mga Himala ni Hesus Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 4:32-4:44, 8:22-8:40
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo Ang Kuwento KA     PDA     Juan 2:13-3:22
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro Ang Kuwento KA     PDA     Mateo 5-7
43 Ang Magsasaka at ang Binhi Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 8:1-8:18
44 Ang Mayaman at ang Dukha Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 16
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 15:11-15:32
46 Ang Mabuting Samaritano Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 10:25-10:42
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon Ang Kuwento KA     PDA     Juan 4:1-4:32
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 8:22-8:25
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli Ang Kuwento KA     PDA     Marcos 5:21-5:43
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag Ang Kuwento KA     PDA     Juan 9
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 9:10-9:17
52 Si Hesus at Si Lasarus Ang Kuwento KA     PDA     Juan 11:1-11:45
53 Si Hesus at Si Zaqueo Ang Kuwento KA     PDA     Lucas 19:1-19:10
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Lucas 22-24
55 Ang Pasimula ng Simbahan Ang Kuwento KA     PDA     Mga Gawa 1-4
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo Ang Kuwento KA     PDA     Mga Gawa 5-7
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin Ang Kuwento KA     PDA     Mga Gawa 9:32-9:43
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral Ang Kuwento KA     PDA     Mga Gawa 8-9
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo Ang Kuwento KA     PDA     Mga Gawa 27-28
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos Ang Kuwento KA KA   PDA Pulyeto KA Pulyeto Juan 14:1-14:6

Ang Kuwento

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
04 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham
05 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham
06 Si Jacobo Na Mandaraya
07 Naging Alipin ang Paboritong Anak
08 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose
09 Ang Prinsipe Mula sa Ilog
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol
11 Paalam Paraon!
12 Apatnapung Taon
13 Josue Ang Tagapamahala
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos
18 Ang Makisig at Hangal na Hari
19 Ang Batang Pastol na si David
20 Si Haring David (Unang Bahagi)
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi)
22 Ang Maalam na Hari na si Somon
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har
24 Ang Propeta ng Apoy
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala
26 Si Jonas at ang Malaking Isda
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther
31 Si Daniel na Bihag
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos
38 Ang Pagtukso Kay Hesus
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles
40 Mga Himala ni Hesus
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro
43 Ang Magsasaka at ang Binhi
44 Ang Mayaman at ang Dukha
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak
46 Ang Mabuting Samaritano
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan
52 Si Hesus at Si Lasarus
53 Si Hesus at Si Zaqueo
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
55 Ang Pasimula ng Simbahan
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos

KA

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
04 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham
05 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham
06 Si Jacobo Na Mandaraya
07 Naging Alipin ang Paboritong Anak
08 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose
09 Ang Prinsipe Mula sa Ilog
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol
11 Paalam Paraon!
12 Apatnapung Taon
13 Josue Ang Tagapamahala
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos
18 Ang Makisig at Hangal na Hari
19 Ang Batang Pastol na si David
20 Si Haring David (Unang Bahagi)
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi)
22 Ang Maalam na Hari na si Somon
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har
24 Ang Propeta ng Apoy
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala
26 Si Jonas at ang Malaking Isda
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther
31 Si Daniel na Bihag
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos
38 Ang Pagtukso Kay Hesus
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles
40 Mga Himala ni Hesus
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro
43 Ang Magsasaka at ang Binhi
44 Ang Mayaman at ang Dukha
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak
46 Ang Mabuting Samaritano
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan
52 Si Hesus at Si Lasarus
53 Si Hesus at Si Zaqueo
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
55 Ang Pasimula ng Simbahan
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos

KA

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos

PPoint

PDA

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
04 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham
05 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham
06 Si Jacobo Na Mandaraya
07 Naging Alipin ang Paboritong Anak
08 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose
09 Ang Prinsipe Mula sa Ilog
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol
11 Paalam Paraon!
12 Apatnapung Taon
13 Josue Ang Tagapamahala
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos
18 Ang Makisig at Hangal na Hari
19 Ang Batang Pastol na si David
20 Si Haring David (Unang Bahagi)
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi)
22 Ang Maalam na Hari na si Somon
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har
24 Ang Propeta ng Apoy
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala
26 Si Jonas at ang Malaking Isda
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther
31 Si Daniel na Bihag
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos
38 Ang Pagtukso Kay Hesus
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles
40 Mga Himala ni Hesus
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro
43 Ang Magsasaka at ang Binhi
44 Ang Mayaman at ang Dukha
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak
46 Ang Mabuting Samaritano
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan
52 Si Hesus at Si Lasarus
53 Si Hesus at Si Zaqueo
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
55 Ang Pasimula ng Simbahan
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos

Pulyeto

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos

Pulyeto

01 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
02 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
03 Si Noe At Ang Malaking Baha
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos