Ibbaibbele lya bana

Itwaano tuyandisi kuzwa mu Bbaibbele. Ncobeni cabiyo.

Kamutulembela ku Bbaibbele lya bana

Nkotujanaka

Winnipeg: Doropo ijisi bantu 750,000 bakkala akatikati ka Canada.

Kamutulembela

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1
: 1.204.338.3664

Imelo

Ikaka amutwaambile Cisi cenu amulaka.