सोंरा हारू बायबल

बायबल मा ही तमारी असल नी वार्ता. हेती मुफत.

सोरां हारू बायबल नें बारा

Gregory Stetski

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

नौकरी करवाळो

Gregory Stetski, कामकरवाळा नो हिकाडवाळो
Edward Hughes, दूवा जोड नो सरूकरवाळो
दनिया मा कितरा मुफत मा काम करवा वाळा सेवक हातै