Bayibulo ya wanache

Ndano syenu syambone sya mBayibulo. Yalulele.

Mlembeje ku Bayibulo ja wanache

Malo gatukutama

Winnipeg: msinda ukwete 750,000 wandu wakutama pa chanya likatikati mwa Canada.

Atulembele yikalata

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1
: 1.204.338.3664

Atulembele imelo

Chonde atusalile chilambo chawo ni chiwecheto chawo.