Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu

Macaafa Qulqulluu irraa seenaa isin jaallattan. Guutumaan guutuutti tola.

Daa’immaniif Macaafa Qulqulluudhaaf gargaarsa godhaa

PayPal fayyadamuudhaan nuuf harjoomaa: