Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu

Macaafa Qulqulluu irraa seenaa isin jaallattan. Guutumaan guutuutti tola.

Afaanota kan biro

Kaayyoon keenya

Wangeela Maatewoos 19:14 keessatti Yesuus “daa\'imman xixiqqooni gara kiyya haa dhufanii hin dhowwinaa! Mootummaan samii kan warra akkanaatii' jedhe.

Daa’immaniif Macaafni Qulqulluun daa’imman karaa Seenaawwan Macaafa Qulqulluu ibsitoota ta’aniinifi wantoota haala adda addaa fi midiyaa wal qabatoo ta’aniin, World Wide Web, bilbila mobaayilii/GDD dabalatee, afaan daa’imti tokko dubbatu kamiinuu tiraaktiiwwan haalluu qabanfi kitaabota haalluu qabaniin Yesuus Kiristoos daa’immaniin akka beekkamu gochuu dha.

Seenaawwan Macaafa Qulqulluu kunniin hamma danda’ameen guutummaa addunyaa irratti daa’imman miliyoona 1.8f tolaan ni raabsamu.

Gaazexaa weeb saayitii irratti saaqqamuun