Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu

Macaafa Qulqulluu irraa seenaa isin jaallattan. Guutumaan guutuutti tola.

Seenaawwan Macaafa Qulqulluu

Seenaawwan Adoobee riidarii

Kakuu Moofaa

Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Watch on Youtube Read the Bible
1 Yeroo Waaqayyo Wantoota Hundumaa Itti Hojjete
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Seera uumamaa 1-2
2 Jalqabbii Gadda Namaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Seera uumamaa 3-6
3 Noohiifi Lolaa Bishaanii isa Guddaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Seera Uumamaa 6-10
4 Kakuu Waaqayyoo Abrahaamiif
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Seera Uumamaa 11-21
5 Waaqayyo Jaalala Abrahaam Qore
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Seera Uumamaa 22-24
6 Yaaqob isa Gowwoomsituu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Seera Uumamaa 25-33
7 Ilmi Jaallatamaan Garba Ta’uusaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera Umamaa 37, 39
8 Yooseef Garbicha Waaqayyo Ulfina Itti Godhe
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera Umamaa 39-45
9 Mootii Laga Irraa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera Ba’uu 2
10 Mootittiin tikisee ta’uu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera ba’uu 2-5
11 Nagaatti Farhoon!
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera ba’uu 4-15
12 Waggoota Afurtama
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Seera ba’uu 15-34
13 Aangootti dhufuu Iyyaasu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Iyyaasuu 1-6
14 Siimson, Nama Waaqayyoo Jabaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Abbootii Firdii 13-16
15 Loltuu yartuu Geediyoon
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Abbootii Firdii 6-8
16 Ruuti : Seenaa Gaarii
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Ruuti
17 Ilma Waaqayyoo Tajaajilaa Saamu’eel
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Saamu’eel isa duraa 1-7
18 Mootii Gowwaa Bifaan Bareedaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Saamu’eel isa duraa 8-15
19 Daawwiti Tikisee
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Saamu’eel Isa duraa 16-20
20 Mootii Daawwiti (Kutaa 1)
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Saamu’eel Isa duraa 24-31
21 Mootii Daawwiti (Kutaa 2)
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Saamu’eela isa lammaffaa 1-12
22 Mootii Solomoon Ogeessicha
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Macaafa Moototaa isa duraa 1-12
23 Mootii Gaarii, Mootii Gadhee
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Macaafa moototaa isa lammaffaa 33-36
24 Ibidda Namaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Macaafa moototaa isa duraa 17-19
25 Elsaa’ii, Nama Hojii Dinqisiisaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Macaafa moototaa isa lammaffaa 2-7, 13
26 Yoonaas fi Gurxummii Guddicha
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Yoonaas
27 Isaayyaas Fuuldura Arguu Isaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Isaayyaas 1, 6, 7, 9, 53
28 Ermiyaas nama himimmaanii
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Ermiyaas
29 Hisqi’eel: Nama Mul’ataa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hisqi’eel
30 Mootittii Miidhagiduu Asteer
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Asteer
31 Hidhamaa Daani’eel
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Daani’eel 1-2
32 Daani’eelii fi Abjuu Dhokataa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Daani’eel 2:27-2:39
33 Namoota Akka Salphaatti Hin Miciiramne
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Daani’eel 3
34 Daani’eel fi Boolla Leenca
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Daani’eel 6
35 Masaraa Guddicha Nahiimiyaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Nahiimiyaa

Kakuu Haaraa

Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Watch on Youtube Read the Bible
36 Dhalachuu Yesuus
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Wangeela Maatiwoos 1-2, Wangeela Luqaas 1-2
37 Nama Waaqayyo Biraa Ergame
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Maarqos 6, Luqaas 1, 3
38 Yesuusiif Yeroo Rakkisaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Maatewos 4, Luqaas 4
39 Yesuus gargaartota kudha lama fo’ate
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa   Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa       Maatewos 4-7, Maarqos 1, Luqaas 6
40 Dinqii Yasuus
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Matiyoos 8:14-9:3
41 Geggeessitooti Mana Qulqullummaa Yasuusiin Daawwachuu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Yohaannis 2:13-3:22
42 Yasuus Barsiisaa Guddicha
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maatiyoos 5-7
43 QonnaanBbulaa fi Sanyii
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maatiyoos 13:1-13:23
44 Nama Sooressa, Nama Deegaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Luuqaas 16
45 Mucaaa Badee Argame
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Luuqaas15:11-15:32
46 Samaariyaa Gaarii
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Luqaas 10:25-10:42
47 Dubartii Bishaan Boollaa Biraa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Yohaannis 4:1-4:32
48 Yasuus Qilleensa Jabaa Gab Gochuusaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maatoyoos 8:23-8:27
49 Intala Ishee Marsaa Lama Jiraatte
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maarqos 5:21-5:43
50 Yasus Jaamaa Fayyisuu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maarqos 10:46-10:52
51 Yasus Namoota 5000 Nyaachisuu Isaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Maatewos 14:14-14:21
52 Yasusii fi Alaazaar
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Yohaannis 11:1-11:45
53 Yasusii fi Zakewos
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Luqaas 19:1-19:10
54 Faasikaa jalqabaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Maatewos 26-28, Luqaas 22-24, Yohaanis 13-21
55 Dhalchuu Waldaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hojii ergamootaa 1-4
56 Rakkoon Waldaa Mudachuu
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hojii ergamootaa 5-7
57 Pheexiroosii fi Humna Kadhataa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hojii ergamootaa 9:32-9:43
58 Ari’achuu Irraa Gara Lallabuutti
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hojii ergamootaa 8-9
59 Imala Phaawuloos Ajaa’ibsiisaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa               Hojii Ergamoota 16:16-16:40
60 Aaqa, Iddoo jireenya Waaqayyoo isa bareedaa
Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa Download Audio File Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
YouTube Video
Yohaannis 14; 2 Qorontos 5; Mul’ata 4, 21, 22
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa