Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu

Macaafa Qulqulluu irraa seenaa isin jaallattan. Guutumaan guutuutti tola.

Afaanota kan biro

Seenaawwan Macaafa Qulqulluu

Seenaawwan Adoobee riidarii