Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu

Macaafa Qulqulluu irraa seenaa isin jaallattan. Guutumaan guutuutti tola.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 23

Seenaawwan Macaafa Qulqulluu

Seenaawwan Adoobee riidarii

Kakuu Moofaa

Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa
Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa
Download Audio File
Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Yeroo Waaqayyo wantoota hundumaa itti hojjete
3 Noohiifi Lolaa Bishaanii isa Guddaa
4 Kakuu Waaqayyoo Abrahaamiif
5 Waaqayyo jaalala Abrahaam qore
6 Yaaqob isa gowwoomsituu
7 Ilmi Jaallatamaan Garba Ta’uusaa
8 Yooseef Garbicha Waaqayyo Ulfina Itti Godhe
9 Mootii Laga Irraa
10 The Prince Becomes a Shepherd
11 Goodbye Pharaoh
12 Forty Years
13 Joshua Takes Charge
14 Samson, God's Strong Man
15 Gideon's Little Army
16 Ruth - A Love Story
17 Samuel, God's Boy-Servant
18 The Handsome Foolish King
19 David the Shepherd Boy
20 David the King (Part 1)
21 David the King (Part 2)
22 Wise King Solomon
23 Good Kings, Bad Kings
24 The Man of Fire
25 Elisha, Man of Miracles
26 Jonah and the Big Fish
27 Isaiah Sees the Future
28 Jeremiah, Man of Tears
29 Ezekiel: Man of Visions
30 Beautiful Queen Esther
31 Daniel the Captive
32 Daniel and the Mystery Dream
33 The Men Who Would Not Bend
34 Daniel and the Lions' Den
35 The Great Wall of Nehemiah

Kakuu Haaraa

Faayilii seenaa toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa
Faayilii Kitaaba Haalluu toora weeb saayitii irraa buufacdhaa
Download Audio File
Faayilii GDD toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Faayilii Tiraaktii toora weeb saayitii irraa buufadhaa
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Nama Waaqayyo Biraa Ergame
38 Yesuusiif Yeroo Rakkisaa
39 Yesuus gargaartota kudha lama fo’ate
40 The Miracles of Jesus
41 A Temple Leader Visits Jesus
42 Jesus the Great Teacher
43 The Farmer and the Seed
44 Rich Man, Poor Man
45 The Prodigal Son
46 The Good Samaritan
47 The Woman at the Well
48 Jesus Stills the Stormy Sea
49 The Girl Who Lived Twice
50 Jesus Heals the Blind
51 Jesus Feeds 5000 People
52 Jesus and Lazarus
53 Jesus and Zaccheus
55 The Birth of the Church
56 The Church Meets Trouble
57 Peter and the Power of Prayer
58 From Persecutor to Preacher
59 Paul's Amazing Travels
60 Aaqa, Iddoo jireenya Waaqayyoo isa bareedaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa
Seenaa

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Wantoonni toora weeb saayitii kana irratti ba’an hundi isaaniituu kan daldalaaf qophaa’an osoo hin ta’I bilisa ta’anii mirgi abbummaa Daa’immaniif Macaafa Qulqulluu © 2003 - 2023 kan raggaasifameedha. Bible for Children Inc.