m’ma moh Nyamien nouhan nou n’dêh

Amô n’dêh bô amor klo pka, Nyamien nouhan nou n’dêh nou. I klwa ti fatchélê.

Ndéh
Ndéh
Ndéh
Ndéh
Ndéh
Ndéh
Ndéh