Tanurtem asoshi Laishiba

Laishiba nungi nai temeimtiba otsütem. Kenyongi angati.

Tanurtem Laishiba asoshi tenla-ang

PayPal amshia onok nem yimlibelema tenla agütsüang: