Mmɔfra Twerɛ Kronkron

W’ayɛsɛm a wopɛ pa ara wɔ Twerɛ Kronkron mu. Ɛyɛ kwa a wontua hwee.

Yɛn Botaeɛ

Mateo 19:14 Yesu kaa sɛ, ‘Ma mmɔfra nkumaa no mmra Me nkyɛn, na nsi wɔn kwan, na wɔn saa no na ɔsoro ahennie no yɛ wɔn dea.'

Mmɔfra Twerɛ Kronkron wɔ hɔ sɛ yɛbɛma mmɔfra ahunu Kristo berɛ a yɛde Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm a mfonini ka ho ne nneɛma a ɛne no wɔ twaka a ɛwɔ tebea ahodoɔ ne akwan ahodoɔ a ebi ne World Wide Web, Fon/PDA\ ahodoɔ, atwerɛsɛm a yɛatintim no kama ne nwoma a ɛkura ahosuo ahodoɔ so wɔ ɔkasa biara a abɔfra no te mu ama wɔn.

Baabiara a ɛbɛyɛ yie biara no, ɛwɔ sɛ yɛde saa Twerɛ Kronkron Mu Ayɛsɛm yi ma mmɔfra ɔpepepem 1.8 a wɔwɔ wiase nyinaa kwa.

Twerɛ wo din gye Amanneɛbɔ

Receive