ሜፃፍክዱስ ጄርካስ

ሜፃፍክዱስዴስ እንቱዋ ዴስፃው ታሪክ. ዋኽስ ዋኾ ነፃ.

Bible for children አግፃን

እኖጂሱ ስፍሪ

.ዊንፔጅ: 750,000 እቕ ዝኩኑ ኬቴም ያኹስ ካናዳውዳ ክችዳ አግስቴ::.

ፃፋን

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail ፄፓን

አዴራን እንቱሳ አጌሮስታ ኮንኬ ድቑዋን::.

Newsletter Sign Up

Receive