ሜፃፍክዱስ ጄርካስ

ሜፃፍክዱስዴስ እንቱዋ ዴስፃው ታሪክ. ዋኽስ ዋኾ ነፃ.

እኖጂሱ አላሚ

ማቴዎስ 19:14 እየሱስ እንታንኾ: 'ስራስሪዋ ድባንኾ ይንታንታ ፄፓን:ጊጊፔንኪ:: ድባንኾ ቴርስቱኽ ጛጂስያኽ::.'

ስራስሪው ሜፃፍ ቴርስቱኽ: ሜፃፍ ክዱስኩሳ ታሪክካዋ ስታ እሊኩሳ ዲቭካዋ አሌማው ታምትጝፂ ጌሜድስ(www):ስልኪስ:እሩብስቱኽ ኬሌሙ ቤራሪ ንቲ ዋሬኬትስስታ ኬሌሙ ሜፃፍስስራስሪ ዲብሳኑ ኮንኪስጊ ውላስፍስቤቴንጝስ እየሱስ ክርስቶሶ ያቓንታ ፄውጝስያኽ::.

እን ሜፃፉ ክዱሱ ታሪክ አሌምዳ ያግስታንኩ 1.8 ቢሊዮን ስራስሪስ ዝኩኑዳ ስፍሪዳ ታንባታኽ::.

ጋዚቲስ ሜዜጌብስታን


Warning: Undefined variable $home_newsletter_receive in /home/dndqwb25/public_html/base/home.php on line 108