Bible nƐnnɔ pu

barɔɔ kpaìì bẽa ké nné. mamma kpaaa mèa.

waa tá

Mathew barodo sari laa gɔro do sari YƐsu béa atɔ nƐnnɔ mɔ mă kía atɔ̃ gíínné ó.

Bible nƐnnɔ pu kũ laa ũ méa kía aɔ YƐsu dɔɔ́ u, ambéa tɔ wéa kpáté nƐnnɔné bɔrrí pingi gu andɔnníya gu.

Bible ké wéa kpáté ambéa billion do kpẽa swaraagɔ(1.8)nƐnnɔ nẽ andɔnnínaa gu.

yã kɔ̃nna zeaá

Receive