बच्चाहरु को लागी बाइबल

बाइबल बाट तपाइँको मनपर्ने कथाहरु।. बिल्कुल मुक्त।.

पुरानो नियम

कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् Read the Bible
1 जब भगवानले सबै थोक बनाउनु भयो
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् उत्पत्ति १-२
2 मानिसको दु: ख को शुरुवात
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् उत्पत्ति 3-6
3 नूह र ठूलो बाढी
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् उत्पत्ति 6-10

नयाँ नियम

कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् Read the Bible
36 येशू को जन्म
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् मत्ती १-२, लूका १-२
54 पहिलो ईस्टर
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् मत्ती २-2-२8, लूका २२-२४, जोन १३-२१
60 स्वर्ग, भगवानको सुन्दर घर
कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस् फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् जोन 14; २ कोरिन्थी ५; प्रकाश ४, २१, २२
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा