Alkitab Anggen Anak Alit

Carita Alkitab sane kesenengin. Tenten naur.

Carita Alkitab

PDF Reader Keanggen

Pasebayan Purwa

Donlud Nenten Naur
Donlud File Buku Ngewarnain
Donlud File Buku Ngewarnain
Donlud File Telpun
Donlud file sistem
Donlud file sistem
Read the Bible
1 Rikanjekang Ida Sang Hyang Widhi Ngriptayang isin gumi
2 Pengawit Manusa Ulung Ring Dosa
4 Janjin Ida Sang Hyang Ring Dane Abraham
5 Ida Sang Hyang Widi Nguji Kapitresnan dane Abraham
6 Dane Yakub Tukang Uluk-Uluk
7 Pianak Muani Ane paling sayang Dadi Parekan
8 Ida Sang Hyang Widi Ngemertanin Yusuf, Sang Parekan
9 Sang Prabu Uling Tukade
10 Sang Pangeran Dadi Pengangon
11 “Rahajeng Pamit Firaun!
12 Petang Dase Tiban
13 Yosua Ngambel Tanggung Jawab
14 Simson, Pianak Widi ane Siteng
15 Gideon Lan Prajurit ne
16 Rut: Anak Sane Subakti
17 Samuel, Parekan Ida Hyang Widi
18 Prabu Ganteng ane belog
19 Dane Daud, si Pengangon
20 Sang Prabu Daud (Bagian 1)
21 Sang Prabu Daud (bagian 2)
22 Sang Prabu Salomo Sane Wicaksane
23 Sang Prabu Ane Melah Lan Ane Jaat
25 Dane Elisa, Manusa Muzisat
26 Dane Yunus lan Be Ane Gede
27 Nubuat Dane Yesaya
28 Dane Yeremia, Nabi Ane Setata Sedih
29 Dane Yehezkiel: Manusa Ane Maan Sipta Jati
30 Ester Pramesuari Ane Jegeg
31 Daniel Lan Para Tawanan
32 Daniel Lan Ipian Ane Tawah
33 Anak Muani ane Sing Nyak Nyumbah
34 Dane Daniel Di Gua Singane
35 Tembok Gede, Pakaryan Dane Nehemia

Pasebayan Anyar

Donlud Nenten Naur
Donlud File Buku Ngewarnain
Donlud File Buku Ngewarnain
Donlud File Telpun
Donlud file sistem
Donlud file sistem
Read the Bible
36 Palekadan Yesus
37 Utusan Ida Sang Hyang Widi
38 Mase Sane Nyungsutin Manah Ida Hyang Yesus
39 Ida Hyang Yesus Nyelik Roras diri Sisian Idane
41 Pemucuk Purin Ida Sang Hyang Widi Ngrauhin Ida Yesus
42 Ida Hyang Yesus, Sang Guru Agung
43 Sang Petani Lan Bibite
44 Anak sugih Lan Anak Ane Tiwas
45 Anak Ane Ilang
46 Wong Samaria Sane Kapiolasan
47 Anak Luh Di Sisin Semere
48 Ida Hyang Yesus Ngreredang Angin Ribut
49 Anak eluh ane sube mati buin idup
50 Ida Hyang Yesus Ngewarasang Anak Buta
51 Ida Hyang Yesus Mapica Ajengan Buat 5000 Diri
52 Ida Hyang Yesus Lan Dane Lazarus
53 Ida Hyang Yesus Lan Dane Zakheus
54 Paskah Kaping Pertama
55 Indik Pengawit Gerejane
56 Gereje Ngarepin Kemewehan
57 Dane Petrus Lan Kekuatan Pengestawane
58 Uli Dadi Penyengsare Lantas Dadi Sang Guru Pengajian
59 Perjalanan-perjalanan dane Paulus Ane Ngangobin
60 Suargan, genah Ida Sang Hyang Widhi sane becik
Carita
Carita
Carita
Carita

Carita
Carita
Carita
Carita

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Paplajahan makesami ring situs puniki nenten naur kanggen anak-anak sane nenten mrasidayang numbas tur puniki © 2003 - 2024 Alkitab Anggen Anak Alit Inc.