Denmisenw ka Bibulu

Aw ka kokɔrɔ mandiw Bibulu kɔnɔ. Fu yɛrɛ.

Ka Bible for Children na sɔrɔ

An sɔrɔyɔrɔ

Winnipeg: Dugu min maa hakɛ be 750,000 bɔ n’a be Kanada cɛmancɛ bolofɛ.

Sɛbɛn ci an ma

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Ka an sɔrɔ bɔlɔlɔ kan sanfɛ

Aw ka dugu n’a kan fɔ an ye.

Newsletter Sign Up

Receive