Icipingo icabana

Amalyashi eyo mwatemwa mucipingo. Ifyalutu.

Amalyashi mucipingo

Amalyashi yafwaika PDF

Icipangano icakale

Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Read the Bible
1 Lintu Lesa Apangile Fyonse
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Ukutendeka 1-2
2 Ukutendeka kwa bulanda bwa muntu
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Ukutendeka 3-6
3 Nowa ne mfula yacitalawe
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Ukutendeka 6-10

Icipangano icipya

Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Read the Bible
36 Ukufyalwa kwa kwa Yesu
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Mateyo 1-2, Luka1-2
54 Paska yakutendeka
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Mateyo 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kumulu, kung’anda yakwa Lesa
Ukusenda ilyashi Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni ibuku ilyapentwa Sendeni PDA Sendeni tumapepa Sendeni tumapepa Yoani 14; 2 Abena Korinto 5; Ubusokoloshi 4, 21, 22
Ilyashi
Ilyashi
Ilyashi
Ilyashi
Ilyashi
Ilyashi
Ilyashi