मुलांसाठी बायबल

बायबलमधील तुमच्या आवडत्या कथा. अगदी मोफत.

जुना करार

कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा पत्रिका फाईल डाउनलोड करा पत्रिका फाईल डाउनलोड करा Read the Bible
1 जेव्हा देवाने सर्वकाही बनवले
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती 1-2
2 माणसाच्या दुःखाची सुरुवात
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती 3-6
3 नोहा आणि महान जलप्रलय
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ती 6-10

नवा करार

कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा पत्रिका फाईल डाउनलोड करा पत्रिका फाईल डाउनलोड करा Read the Bible
36 येशूचा जन्म
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     मॅथ्यू 1-2, लूक 1-2
40 येशूचे चमत्कार
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     मॅथ्यू 8-9, मार्क 1-2, मार्क 4, लूक 4, लूक 8, जॉन 2
54 पहिला इस्टर
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     मॅथ्यू 26-28, लूक 22-24, जॉन 13-21
60 स्वर्ग, देवाचे सुंदर घर
कथा फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा कलरिंग बुक फाइल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     जॉन 14; 2 करिंथ 5; प्रकटीकरण 4, 21, 22
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा