બાળકો માટે બાઇબલ

બાઇબલમાંથી તમારી મનપસંદ વાર્તાઓ. એકદમ મફત.

ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ

સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો Read the Bible
1 સરુવાતમં દેવેં બદી સીજેં બણાવી
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ઉતપતી ૧-૨
2 મનખના દુખનો વખત
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ઉતપતી ૩-૬
3 નુહ ને મુટો જળપલા
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ઉતપતી ૬-૧૦

નવો કરાર

સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો Read the Bible
36 ઈસુનો જનમ
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો માથી ૧-૨, લુક ૧-૨
54 ઈસુ મસીન દુખ વેઠવેનું પેલખું અઠવાડજય
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો માથી ૨૬-૨૮, લુક ૨૨-૨૪, યોહાન ૧૩-૨૧
60 હરગ, દેવનું અસલનું ઘેર
સ્ટોરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો રંગ પુસ્તક ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ફોન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો ટ્રેક્ટ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો યોહાન ૧૪-૨; કોરંથી ૫; પ્રકટીકરણ ૪, ૨૧, ૨૨
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા