गुबुन रावपॊर

बाइबेलाव थानाय नॊं मॊजां मॊनग्रा चल’पॊर पूरा पुरियै बेसेन नाङै

गॊजाम रदाय

डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम Read the Bible
1 इशॊरा माब्ला मॊनफ्रॊम कौबो दायामॊन
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम जागामजेननाय १-२।
2 मानसिनि दुखु-जागायजेननाय
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम जागायजेननाय ३-६
3 नहु आरॊ गिदित बाना
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम जागायजेननाय ६-१०

गॊदान रदाय

डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम Read the Bible
36 जिसुनि जनम जानाय
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम माथाइ १-२; लुकास १-२
54 गिबि सिखां-फिन्नाय
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम माथाय २६-२८, लुका २२-२४, जह’न १३-२१
60 सॊरगॊ, इशॊरनि समायना-रमायना न’
डाउंलॉड चल’ -बिजाब कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम गाब गानाय थिच’न बिजाबकौ डाउंलॉड कॊलाम Download Audio File PDA File डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम डाउंलॉड कॊलाम जह’न १४; २ कुरिन्थि ५; नुजाथिहॊ ४, २१, २२
चल’
चल’
चल’
चल’
चल’
चल’
चल’
चल’