Biblia Ijollee

Odu atini jaalattu ta Biblia keessa baatu. Gati male

Wold'aqisa Dullacha

Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd Waan Qartasi wo itti t Waan Qartasi wo itti t Read the Bible
1 Gaafa Waaqi Waan ch’ufa mid’aasse
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Uumama 1-2
2 Jala qabata Laalala Nama
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Uumana 3-6
3 Nuhufi Bisaani Guddo
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Uumama 6-10

Wold'aqisa Haraa

Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd Waan Qartasi wo itti t Waan Qartasi wo itti t Read the Bible
36 D’aloota Yesoo
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Matayo 1-2, Luka 1-2
54 Pasakka Qara
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Gubbaa, Mina Waaqa Mid’aaga
Fula Oduu Gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Fula Buuggi Kalaa Dibani gadi baafadd Waan Simuu gadi baafadd     Yohana 14, 2 Korinto 5; Mullisani 4, 21, 22