Kinh thánh cho trẻ em

Những câu chuyện yêu thích của bạn từ Kinh thánh. Hoàn toàn miễn phí.

Câu chuyện Kinh thánh

Câu chuyện yêu cầu PDF Reader

Di chúc cũ

Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại Tải xuống tệp theo dõi Tải xuống tệp theo dõi Read the Bible
1 Khi Chúa tạo ra mọi thứ
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Sáng thế ký 1-2
2 Khởi đầu của nỗi buồn của con người
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Sáng thế ký 3-6
3 Noah và trận đại hồng thủy
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Sáng thế ký 6-10

Di chúc mới

Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại Tải xuống tệp theo dõi Tải xuống tệp theo dõi Read the Bible
36 Sự ra đời của Chúa Giêsu
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Ma-thi-ơ 1-2, Lu-ca 1-2
54 Lễ Phục sinh đầu tiên
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Ma-thi-ơ 26-28, Lu-ca 22-24, Giăng 13-21
60 Thiên đường, Ngôi nhà tuyệt đẹp của Chúa
Tải xuống tệp câu chuyện Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp sách tô màu Tải xuống tệp điện thoại     Giăng 14; 2 Cô-rinh-tô 5; Khải Huyền 4, 21, 22
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện