Al-Kitab untu’ ana’-ana’

Curita-curita mupojiè iya engkaé ri laleng Al-Kitab. De’niwajai (cuma-cuma).

Bahasa laingngé

Curita-curita pole ri Al-Kitab

Iyaré curitaé parellui Adobe Reader