ကလေးများအတွက် သမ္မာကျမ်း

သမ္မာကျမ်းမှ သင်နှစ်ခြိုက်သော ၀တ္ထုများ လုံး၀ လွတ်ခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၀တ္ထုများ

၀တ္ထုများအတွက် PDF Reader လိုအပ်သည်

ဓမ္မဟောင်း

၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Read the Bible
1 ဘုရားသ္ခင်သည် အရာရာကို ဖန်ဆင်းသောအချိန်
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁-၂
2 လူသား၏ ၀မ်းနည်းမှုအစ
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     ကမ္ဘာဦး ၃-၆
3 နောဧနှင့် မဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်း
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     ကမ္ဘာဦး ၆-၁၀

ဓမ္မသစ်

၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Read the Bible
36 ယေရှု၏ မွေးဖွားခြင်း
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     မဿဲ ၁-၂၊ လုကာ ၁-၂
54 ပထမဆုံး အီစတာ
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     မဿဲ ၂၆-၂၈၊ လုကာ ၂၂-၂၄၊ ယောဟန် ၁၃-၂၁
60 ကောင်းကင်ဘုံ၊ ဘုရားသ္ခင်၏ လှပသပ္ပါယ်သောအိမ်တော်
၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန် Download Audio File ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်     ယောဟန် ၁၄။ ၂ကော ၅။ ဗျာဒိတ် ၄၊၂၁၊၂၂
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု