ကလေးများအတွက် သမ္မာကျမ်း

သမ္မာကျမ်းမှ သင်နှစ်ခြိုက်သော ၀တ္ထုများ လုံး၀ လွတ်ခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၀တ္ထုများ

၀တ္ထုများအတွက် PDF Reader လိုအပ်သည်

ဓမ္မဟောင်း

၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
Download Audio File
ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
Read the Bible
1 ဘုရားသ္ခင်သည် အရာရာကို ဖန်ဆင်းသောအချိန်
2 လူသား၏ ၀မ်းနည်းမှုအစ
3 နောဧနှင့် မဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်း

ဓမ္မသစ်

၀တ္ထုဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
ရောငိစုံစာအုပ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
Download Audio File
ဖုန်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
လမ်းကြောင်းဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဒ်ပြုရန်
Read the Bible
36 ယေရှု၏ မွေးဖွားခြင်း
60 ကောင်းကင်ဘုံ၊ ဘုရားသ္ခင်၏ လှပသပ္ပါယ်သောအိမ်တော်
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု
၀တ္ထု

၀တ္ထု

၀တ္ထု