Biblia alang sa Kabataan

Imong kinaham nga mga estorya gikan sa Biblia. Tim-os nga libre.

Ubang mga Pinulongan

Ang Among Katuyoan

Mateo 19:14 - Si Jesus miingon, 'Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw sila pugngi, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila.'

Anaa ang Biblia alang sa Kabataan aron si Jesu-Cristo mailhan sa kabataan pinaagi sa pag-apod-apod sa gihulagway nga mga estorya sa Biblia ug susama nga mga materyal diha sa lainlaing porma ug medya, lakip sa World Wide Web, mga Cell Phone/PDA, pinatik nga mabulokong mga tarhita ug mga librong koloran, sa matag pinulongan nga igasulti sa bata.

Kining mga Estorya sa Biblia iapod-apod nga libre sa 1.8 ka bilyon ka kabataan sa kalibotan.

Sign Up sa Newsletter