Biblia alang sa Kabataan

Imong kinaham nga mga estorya gikan sa Biblia. Tim-os nga libre.

Ubang mga Pinulongan