Biblia alang sa Kabataan

Imong kinaham nga mga estorya gikan sa Biblia. Tim-os nga libre.

Daang Kasabotan

I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono i-download ang file sa Tarhita i-download ang file sa Tarhita Read the Bible
1 Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Genesis 1-2
2 Ang Sinugdanan sa Kasubo sa Tawo
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Genesis 3-6
3 Si Noe ug ang Dakong Lunop
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Genesis 6-10

Bag-ong Kasabotan

I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono i-download ang file sa Tarhita i-download ang file sa Tarhita Read the Bible
36 Ang Pagkatawo ni Jesus
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Mateo 1-2, Lucas 1-2
54 Ang Unang Pagkabanhaw
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
60 Langit, Ang Nindot nga Puluy-anan sa Dios
I-download ang File sa Estorya I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang file sa Librong Koloran I-download ang File sa Telepono   i-download ang file sa Tarhita Juan 14; 2 Corinto 5; Pinadayag 4, 21, 22
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya