Baibulo ya ana

Nthano zokondedwa mu Baibulo. Zaulele.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Nthano za Mbaibulo

Nthanozi zikufunika PDF Reader

Chipangano chakal

Mutha kutenga Nthanoyi
Tengani buku la makalala
Tengani buku la makalala
Download Audio File
Tengani PDA
Tengani mapepalawa
Tengani mapepalawa
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Paneme Mulungu anapanga zonse
2 Chiyambi chakukwiya kwa munthu
3 Nowa ndi madzi amphamvu osefukila
4 Lonjezo la Mulungu Kwa Abrahamu
5 Mulungu Akuyesa Chikondi cha Abrahamu
6 Yakobo Wonyenga
7 Mwana Wokondedwa Amakhala Kapolo
8 Mulungu Analemekeza Yosefe Kapolo
9 Kalonga Wochokera ku Mtsinje
10 Kalonga Akhala M’busa
11 Chabwino Farao!
12 Zaka makumi anayi
13 Joshua Akhala Mtsogoleri
14 Samsoni, Munthu Wamphamvu ya Mulungu
15 Gulu Lankhondo Laling'ono la Gideoni
16 Nkhani yachikondi
17 Samuele, Mnyamata-Mtumiki wa Mulungu
18 Mfumu Yokongola Yopusa
19 Davide Mbusa wankhosa
20 Mfumu Davide (Gawo 1)
21 Mfumu Davide (Gawo 2)
22 Mfumu yanzeru Solomo
23 Mafumu Abwino, Mafumu Oyipa
25 Elisa, Munthu Wozizwitsa
26 Yona ndi Chinsomba Chachikulu
27 Yesaya Akuona Zam'tsogolo
28 Yeremiya, Munthu wa Misozi
29 Ezekieli: Munthu Wamasomphenya
30 Mfumukazi yokongola Esitere
31 Danieli Wogwidwa
32 Danieli ndi Loto Lachinsinsi
33 Amuna Omwe Sanapindike
34 Danieli dzenje la Mikango
35 Khoma Lalikulu la Nehemiya

Chipangano chatsopano

Mutha kutenga Nthanoyi
Tengani buku la makalala
Tengani buku la makalala
Download Audio File
Tengani PDA
Tengani mapepalawa
Tengani mapepalawa
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Munthu Wotumidwa ndi Mulungu
38 Nthawi Yoipa kwambiri Kwa Yesu
39 Yesu Asankha Othandizira Khumi ndi Awiri
41 Mtsogoleri wa Kachisi Akuyendera Yesu
42 Yesu Mphunzitsi Waluso
43 Mlimi ndi Mbewu
44 Munthu Wolemera, Wosauka
45 Mwana Wolowerera
46 Msamariya Wachifundo
47 Mkazi pa Chitsime
48 Yesu Alimbitsa Mphepo Nyanja Yamkuntho
49 Mtsikana Amene Anakhala Kawiri
50 Yesu Amachiritsa Wakhungu
51 Yesu Adyetsa Anthu 5,000
52 Yesu ndi Lazaro
53 Yesu ndi Zakeyu
55 Kuyambika kwa Mpingo
56 Mpingo Ukukumana ndi Mavuto
57 Petro ndi Mphamvu ya Pemphero
58 Kuyambira Wozunza Kukhala Wolalikira
59 Maulendo Odabwitsa a Paulo
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano