Baibulo ya ana

Nthano zokondedwa mu Baibulo. Zaulele.

Nthano za Mbaibulo

Nthanozi zikufunika PDF Reader

Chipangano chakal

Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa Watch on Youtube Read the Bible
1 Paneme Mulungu anapanga zonse
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 1-2
2 Chiyambi chakukwiya kwa munthu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 3-6
3 Nowa ndi madzi amphamvu osefukila
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 6-10
4 Lonjezo la Mulungu Kwa Abrahamu
Mutha kutenga Nthanoyi               Genesis 11-21
5 Mulungu Akuyesa Chikondi cha Abrahamu
Mutha kutenga Nthanoyi               Genesis 22-24
6 Yakobo Wonyenga
Mutha kutenga Nthanoyi               Genesis 25-33
7 Mwana Wokondedwa Amakhala Kapolo
Mutha kutenga Nthanoyi               Genesis 37, 39
8 Mulungu Analemekeza Yosefe Kapolo
Mutha kutenga Nthanoyi               Genesis 39 - 45
9 Kalonga Wochokera ku Mtsinje
Mutha kutenga Nthanoyi               Ekisodo 2
10 Kalonga Akhala M’busa
Mutha kutenga Nthanoyi               Eksodo 2-5
11 Chabwino Farao!
Mutha kutenga Nthanoyi               Eksodo 4-15
12 Zaka makumi anayi
Mutha kutenga Nthanoyi               Ekisodo 15 mpaka Numeri 14
13 Joshua Akhala Mtsogoleri
Mutha kutenga Nthanoyi               Joshua 1-6
14 Samsoni, Munthu Wamphamvu ya Mulungu
Mutha kutenga Nthanoyi               Oweruza 13-16
15 Gulu Lankhondo Laling'ono la Gideoni
Mutha kutenga Nthanoyi               Oweruza 6-8
16 Nkhani yachikondi
Mutha kutenga Nthanoyi               Rute
17 Samuele, Mnyamata-Mtumiki wa Mulungu
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Samuele 1-7
18 Mfumu Yokongola Yopusa
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Samuele 8-16
19 Davide Mbusa wankhosa
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Samueli 16-20
20 Mfumu Davide (Gawo 1)
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Samueli 24-31; 2 Samueli 1-2
21 Mfumu Davide (Gawo 2)
Mutha kutenga Nthanoyi               2 Samueli 1-12
22 Mfumu yanzeru Solomo
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Mafumu 1-12
23 Mafumu Abwino, Mafumu Oyipa
Mutha kutenga Nthanoyi               2 Mbiri 33-36
24 Munthu wa Moto
Mutha kutenga Nthanoyi               1 Mafumu 17-19, 2 Mafumu 2
25 Elisa, Munthu Wozizwitsa
Mutha kutenga Nthanoyi               2 Mafumu 2-13
26 Yona ndi Chinsomba Chachikulu
Mutha kutenga Nthanoyi               Yona
27 Yesaya Akuona Zam'tsogolo
Mutha kutenga Nthanoyi               Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yeremiya, Munthu wa Misozi
Mutha kutenga Nthanoyi               Yeremiya
29 Ezekieli: Munthu Wamasomphenya
Mutha kutenga Nthanoyi               Ezekieli
30 Mfumukazi yokongola Esitere
Mutha kutenga Nthanoyi               Esitere
31 Danieli Wogwidwa
Mutha kutenga Nthanoyi               Danieli 1-2
32 Danieli ndi Loto Lachinsinsi
Mutha kutenga Nthanoyi               Danieli 2
33 Amuna Omwe Sanapindike
Mutha kutenga Nthanoyi               Danieli 3
34 Danieli dzenje la Mikango
Mutha kutenga Nthanoyi               Danieli 6
35 Khoma Lalikulu la Nehemiya
Mutha kutenga Nthanoyi               Nehemiya

Chipangano chatsopano

Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa Watch on Youtube Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Mateyu 1-2, Luka 1-2
37 Munthu Wotumidwa ndi Mulungu
Mutha kutenga Nthanoyi               Mariko 6, Luka 1, 3
38 Nthawi Yoipa kwambiri Kwa Yesu
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 4, Luka 4
39 Yesu Asankha Othandizira Khumi ndi Awiri
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 4-7, Marko 1, Luka 6
40 Zozizwitsa za Yesu
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 8-9, Marko 1-2, Marko 4, Luka 4, Luka 8, Yohane 2
41 Mtsogoleri wa Kachisi Akuyendera Yesu
Mutha kutenga Nthanoyi               Yohane 2-3, Numeri 21
42 Yesu Mphunzitsi Waluso
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 5-7, Luka 6
43 Mlimi ndi Mbewu
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 13
44 Munthu Wolemera, Wosauka
Mutha kutenga Nthanoyi               Luka 16
45 Mwana Wolowerera
Mutha kutenga Nthanoyi               Luka 15
46 Msamariya Wachifundo
Mutha kutenga Nthanoyi               Luka 10
47 Mkazi pa Chitsime
Mutha kutenga Nthanoyi               Yohane 4
48 Yesu Alimbitsa Mphepo Nyanja Yamkuntho
Mutha kutenga Nthanoyi               Mateyu 8, Mateyu 14, Marko 4, Luka 8
49 Mtsikana Amene Anakhala Kawiri
Mutha kutenga Nthanoyi               Marko 5, Luka 8
50 Yesu Amachiritsa Wakhungu
Mutha kutenga Nthanoyi               Marko 10, Luka 18, Yohane 9
51 Yesu Adyetsa Anthu 5,000
Mutha kutenga Nthanoyi               Yohane 6
52 Yesu ndi Lazaro
Mutha kutenga Nthanoyi               Yohane 11
53 Yesu ndi Zakeyu
Mutha kutenga Nthanoyi               Luka 19
54 Pasaka woyamba
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Mateyu 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
55 Kuyambika kwa Mpingo
Mutha kutenga Nthanoyi               Machitidwe 1-4
56 Mpingo Ukukumana ndi Mavuto
Mutha kutenga Nthanoyi               Machitidwe 5-7
57 Petro ndi Mphamvu ya Pemphero
Mutha kutenga Nthanoyi               Machitidwe 9-12
58 Kuyambira Wozunza Kukhala Wolalikira
Mutha kutenga Nthanoyi               Machitidwe 8-9
59 Maulendo Odabwitsa a Paulo
Mutha kutenga Nthanoyi               Machitidwe 16, 27, 28
60 Kumwamba, kunyumba yokongola ya Mulungu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Yohane 14; 2 Akorinto 5; Chibvumbulutso 4, 21, 22
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano