mbimbiliya ya ana akehe

Mijimbu ize mwazanga yamumbimbiliya. Kumbata cawana.

Thumenu mbimbiliya yathwanuke

Kwakuthuwana

Winnipeg: ngalila ili nyi athu akupwa mu seteko ya 750,000yapwa hakaci kacifuci ca canada.

thusonekelenu

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

thutuminenu kuzacisa E-mail

Thulwezenu chifuci nyi lulimi lwenu nwakuhanjika.

Newsletter Sign Up