Bibel foar bern

Jo favorite ferhalen út 'e Bibel. Absolút fergees.

Âlde testamint

Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem Download teksttriem Download teksttriem Read the Bible
1 Doet God Alles make
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Genesis 1-2
2 It begjin fan 'e fertriet fan 'e minske
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Genesis 3-6
3 Noach en de Grutte Wetterfloed
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Genesis 6-10

Nij testamint

Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem Download teksttriem Download teksttriem Read the Bible
36 De berte fan Jezus
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Mattéus 1-2; Lukas 1-2
40 De wûnders fan Jezus
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Mattéus 8-9; Markus 1-2, 4; Lukas 4, 8; Johannes 2
54 De earste Peaske
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Mattéus 26-28; Lukas 22-24; Jehannes 13-21
60 Himel, Gods moaie hûs
Download ferhaaltriem Download kleurboekbestân Download kleurboekbestân Download telefoan triem     Johannes 14; 2 Korintiërs 5; Iepenbiering 4, 21, 22