Nësεn nu bha Zlan wͻ sëëdhԑ

Wun nu wͻ kë Zlan wͻ sëëdhԑ gü bhë a mԑ ö dho ü kë ë zieö a plԑ ta. Waa tͻn tͻn dhö.

Yͻͻn Nësεn nu bha Zlan wo Sëëdhε bha

Yi yadhε

Winipεguö: plöö dhε ö pö ö mͻ mε vu kün slaplε ö ga solu dhöa gü, yö Kanada zlüün dhε bha.

Sëëdhε bͻ yi dhë

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

imεlö bͻ yi dhë

Sε ü go a gü waa wͻ ü pö bhöa n tͻ pö.

Newsletter Sign Up

Receive