Nësεn nu bha Zlan wͻ sëëdhԑ

Wun nu wͻ kë Zlan wͻ sëëdhԑ gü bhë a mԑ ö dho ü kë ë zieö a plԑ ta. Waa tͻn tͻn dhö.

nüncͻë sëëdhε zii

Blεε wün sü ü gban nu
CB sü ü gban nu
CB sü ü gban nu
telephone gü pë
Blεε wun sëëdhε pë sεn nu sü ü gban nu
Blεε wun sëëdhε pë sεn nu sü ü gban nu
Read the Bible
1 Dhε ö Zlan yö pë plε da
2 Mε lü bha zuö glu siö züdͻsü
3 Noa waa dha yi va pa sü

nüncͻë sëëdhε dëü

Blεε wün sü ü gban nu
CB sü ü gban nu
CB sü ü gban nu
telephone gü pë
Blεε wun sëëdhε pë sεn nu sü ü gban nu
Blεε wun sëëdhε pë sεn nu sü ü gban nu
Read the Bible
54 Paakö wlaan blεεzë
60 Tԑԑpadhԑ, Zlan bha kͻ sëënë
blεε wün
blεε wün

blεε wün

blεε wün

blεε wün

blεε wün

blεε wün

blεε wün