کتاب مقدس برای اطفال

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس. کاملاً رایگان .

عهد عتیق

دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل دانلود نشریه دانلود نشریه Read the Bible
1 زمانکه خدا تمام چیز را آفرید
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش 1-2
2 شروع گناه آدم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش 3-6
3 نوح و طوفان عظیم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش فصل 6-10
4 وعدۀ خدا به ابراهیم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     پیدایش ۱۱-۲۱
5 آزمایش ایمان ابراهیم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     پیدایش ۲۲-۲۴
6 یعقوب فریبکار
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     پیدایش ۳۳-۳۵
7 پسری محبوب غلام می‏شود
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     پیدایش ۳۷ و ۳۹
8 افتخارات خداوند به یوسف برده
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     پیدایش 39-45
9 شاهزاده‏ای در رودخانه
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     خروج فصل 2
10 شاهزاده ای که چوپان می شود
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     خروج 2-5
11 خدانگهدار فرعون
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     خروج 4-15
12 چهل سال
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     تا اعداد 15 , خروج 14
13 یوشع مسئولیت را بر عهده می گیرد
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     یوشع 1-6
14 سامسون، مرد قدرتمند خدا
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     داوران بابهای 13-16
15 ارتش کوچک جِدعون
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     داوران 6-8
16 روت : داستان عشق
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     روت
17 سموئیل، پسر خادم خداوند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول سموئیل ۱-۷
18 پادشاه خوش قیافه نادان
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول سموئیل ۸-۱۶
19 داوود پسرک چوپان
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول سموئیل 16-20
20 داوود پاشاه (قسمت اول)
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول سموئیل 24-31، دوم سموئیل 1-2
21 داوود پاشاه (قسمت دوم)
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     دوم سموئیل 1-12
22 سلیمان پادشاه حکیم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول پادشاهان ۱-۱۲
23 پادشاهان خوب، پادشاهان بد
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     دوم تواریخ ۳۳-۳۶
24 مرد آتش
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اول پادشاهان 17-19 ، دوم پادشاهان 2
25 الیشع، مرد معجزه
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         دوم پادشاهان ۲-۱۳
26 یونس و ماهی بزرگ
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         یونس
27 اشعیا آینده را می بیند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         اشعیا 1, 6, 7, 9, 53
28 ارمیا مرد اشک‌ها
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         ارمیا
29 حزقیال: مرد رویا
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         حزقیال

عهد جدید

دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل دانلود نشریه دانلود نشریه Read the Bible
36 تولد عیسی مسیح
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل متی باب 1-2، انجیل لوقا باب 1-2
37 مردی که از طرف خدا فرستاده شد
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     لوقا ۱ و ۳ و مرقس ۶
38 زمانی بسیار سخت برای عیسی
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل متی ۴ و انجیل لوقا ۴
39 عیسی ۱۲ شاگردش را انتخاب می‏کند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل متی ۷-۴ و انجیل مرقس ۱ و انجیل لوقا ۶
40 معجزات عیسی
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل متی فصل‏های 8 -9 ؛ انجیل مرقس فصل‏های 1-2 و 4؛ انجیل لوقا فصل 4 و انجیل یوحنا فصل 2
41 یکی از رهبران معبد با عیسی ملاقات میکند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     یوحنا 3-2 اعداد 21
42  عیسی معلمی بزرگ
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل متی فصل‏های ۵ -۷ و انجیل لوقا ۶
43 کشاورز و دانه ها
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     متی 13
44 مرد دارا، مرد فقیر
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     لوقا 16
45 پسر ولخرج
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     لوقا 15
46 سامری نیکوکار
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل لوقا باب 10
47 زن در کنار چاه
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     انجیل یوحنا باب 4
48 عیسی دریای طوفانی را آرام می کند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     متی 8، متی 14، مرقس 4، لوقا 8
49 دختری که دوباره زنده شد
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     مرقس فصل پنجم ، لوقا فصل هشتم
50 عیسی ، کوری را بینا می کند
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     یوحنا فصل نهم، لوقا فصل هجدهم، مرقس فصل دهم
51 عیسی ۵۰۰۰ نفر را غذا می دهد
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     یوحنا فصل ششم
52 عیسی و ایلعازَر
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     یوحنا 11
53 عیسی و زَکّای خَراجگیر
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     لوقا باب 19
54 اولین عید پاک
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل متی 26-28، انجیل لوقا 22-24، انجیل یوحنا 13-21
55 تولد کلیسا
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اعمال رسولان 1-4
56 کلیسا با مشکل مواجه می‌شود
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اعمال رسولان 5-7
57 پطرس و قدرت دعا
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اعمال رسولان 9-12
58 از آزار دهنده کلیسا تا واعظ عیسی مسیح
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     اعمال رسولان 8-9
59 سفرهای شگفت‌انگیز پولُس
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه         اعمال رسولان ۱۶، ۲۷، ۲۸
60 بهشت، خانه زیبای خدا هست
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل یوحنا 14؛ 2دوم قرنتیان 5؛ مکاشفه یوحنا رسول 4، 21، 22
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان