کتاب مقدس برای اطفال

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس. کاملاً رایگان .

عهد عتیق

دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل دانلود نشریه دانلود نشریه Read the Bible
1 زمانکه خدا تمام چیز را آفرید
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش 1-2
2 شروع گناه آدم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش 3-6
3 نوح و طوفان عظیم
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه کتاب پیدایش فصل 6-10
4 God's Promise to Abraham
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Genesis 11-21
5 God Tests Abraham's Love
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Genesis 22-24
6 Jacob the Deceiver
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Genesis 25-33
7 A Favorite Son Becomes a Slave
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Genesis 37, 39
8 God Honors Joseph the Slave
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Genesis 39-45
9 The Prince From the River
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Exodus 2
10 The Prince Becomes a Shepherd
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Exodus 2-5
11 Goodbye Pharaoh
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Exodus 4-15
12 Forty Years
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Exodus 15-34
13 Joshua Takes Charge
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Joshua 1-6
14 Samson, God's Strong Man
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Judges 13-16
15 Gideon's Little Army
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Judges 6-8
16 Ruth - A Love Story
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Ruth
17 Samuel, God's Boy-Servant
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Samuel 1-7
18 The Handsome Foolish King
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Samuel 8-15
19 David the Shepherd Boy
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Samuel 16-20
20 David the King (Part 1)
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Samuel 24-31
21 David the King (Part 2)
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     2 Samuel 1-12
22 Wise King Solomon
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Kings 1-12
23 Good Kings, Bad Kings
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     2 Chronicles 33-36
24 The Man of Fire
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     1 Kings 17-19

عهد جدید

دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل دانلود نشریه دانلود نشریه Read the Bible
36 تولد عیسی مسیح
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل متی باب 1-2، انجیل لوقا باب 1-2
37 A Man Sent From God
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 3, 14:1-14:13
38 A Terrible Time for Jesus
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 4:1-4:11
39 Jesus Chooses 12 Helpers
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 4:18-7:29
40 The Miracles of Jesus
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 8:14-9:3
41 A Temple Leader Visits Jesus
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     John 2:13-3:22
42 Jesus the Great Teacher
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 5-7
43 The Farmer and the Seed
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 13:1-13:23
44 Rich Man, Poor Man
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Luke 16
45 The Prodigal Son
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Luke 15:11-15:32
46 The Good Samaritan
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Luke 10:25-10:42
47 The Woman at the Well
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     John 4:1-4:32
48 Jesus Stills the Stormy Sea
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 8:23-8:27
49 The Girl Who Lived Twice
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Mark 5:21-5:43
50 Jesus Heals the Blind
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Mark 10:46-10:52
51 Jesus Feeds 5000 People
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Matthew 14:14-14:21
52 Jesus and Lazarus
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     John 11:1-11:45
53 Jesus and Zaccheus
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Luke 19:1-19:10
54 اولین عید پاک
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل متی 26-28، انجیل لوقا 22-24، انجیل یوحنا 13-21
55 The Birth of the Church
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Acts 1-4
56 The Church Meets Trouble
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Acts 5-7
57 Peter and the Power of Prayer
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Acts 9:32-9:43
58 From Persecutor to Preacher
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل     Acts 8-9
60 بهشت، خانه زیبای خدا هست
دانلود داستان دانلود کتابهای رنگه دانلود کتابهای رنگه دانلود برای موبایل   دانلود نشریه انجیل یوحنا 14؛ 2دوم قرنتیان 5؛ مکاشفه یوحنا رسول 4، 21، 22