बाळका बेई बाइबल

बाइबल मं सुं थांकी पसन्द की कहाण्या एकधम फरी

म्हाकी मन्शा

मत्ती 19:14 ईशु वान्अ खियो, “बाळका न म्हार खन्अ आबाद्‍यो अर वान्अ मना मत करो क्यु क सरग को राज अस्या कोई छ।”

बाळका बेई बाइबल मं बाळका न्अ ईसा मसी न जाणबा बेई बाळका न्अ वां सबळी भाषा मं ज्यान्अ वो बोल सक्अ छ। मीडिया का घणा साधना सुं, वर्ल्ड वाइड बेव सहित, बाटया गई फोटुवाळी बाइबल की कहाण्या, मोबाइल फोन/ PDA, छपेडी रंगीन धार्मिक कताबा अर रंगीन कताबा आदि।

जण्ढ़्अ ताणी हो सक्अ बाइबल की ये सबळी कहाण्या पूरी दनिया का 1.8 अरब बाळका मं फरीम्अ बाटणी छ।

समचार पत्र साइन अप करो