Baibol de Mïth

Akölköölkun nhiar kek tënë Baibol. Adïk aa abac.

Yuöpë Baibol de Mïth

Të tɔ̈ wuɔk/ Tëda

Winnipeg: e rɔŋ nɔŋ kë cït kɔc ke 750,000 ci täu cɛlic pande Kanada.

Gätë wuɔk

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Gätë wuɔk në thänduŋde gɔ̈tic

Yïn lëkë wuɔk panduön ku thuɔŋdu.

Newsletter Sign Up