Baibol de Mïth

Akölköölkun nhiar kek tënë Baibol. Adïk aa abac.

Luɔnda

Mathayo 19:14 go Yecu jam, 'ye pɛ̈lka mïththii bïk ya bën tënë yiɛn/ɣa.'

Baibol de Mïth atɔ̈ bë Yecu Kritho cɔkë nyic mïth në baŋde tëk akölkööl ke Baibol cïke laathic ku kök thiäk thok në kuɛr wääcic ku dhöldɛnë lɔ bec, nɔŋ yïk intërnɛtde pinynhom ëbën, pun/PDA\'s, diɛt nɔŋ cït cïke guär bec në makana ku warɛk nɔŋ cït, në thuɔkic ëbën lëu bï mïth jaam/guɛɛl.

Kek akölköölke Baibol kä abï ke tëk tënë meth bianabur 1.8 de pinynhom abac në gunë ɣän tɔ̈ kek na lëu rot.

Liëpë warɛŋde lëk