Bibeli fun Awọn ọmọde

Awọn itan ayanfẹ rẹ lati inu Bibeli. Egba ọfẹ.

Awọn Itan Bibeli

Awọn itan nilo PDF Reader

Majẹmu Lailai

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Read the Bible
1 Nigbati Ọlọrun Ṣe Ohun Gbogbo
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Jẹnẹsisi 1-2
2 Ibẹrẹ Ibanujẹ Eniyan
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Gẹnẹsisi 3-6
3 Noah ati Ikun-omi Nla naa
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Gẹnẹsisi 6-10

Majẹmu Titun

Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu Ṣe igbasilẹ Faili faili Ṣe igbasilẹ Faili faili Read the Bible
36 Ibi Jesu
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Matteu 1-2, Luku 1-2
54 Ọjọ Ajinde akọkọ
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Matteu 26-28, Luku 22-24, Johannu 13-21
60 Ọrun, Ile Ọlọrun Lẹwa
Ṣe igbasilẹ Faili Itan Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili Iwe Awọ Ṣe igbasilẹ Faili foonu     Johanu 14; 2 Korinti 5; Ifihan 4, 21, 22