Baibol ò ghe ibièka

Okha ò ghe baibol nu we mwon hèn. Ò ghe òhe.

Baibol na ya urhuẹvbo Grik gbẹn

Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone Danload è file ò ghe etract Danload è file ò ghe etract Read the Bible
1 Eghè nè Osanobua na yè emwin hia
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Genèsis 1-2
2 Omuhèn oghè obalè okpia
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Gènèsis 3-6
3 Enoa ghèkèe Okpamen no bi
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Gènèsis 6-10

Baibol na ya urhuẹvbo hibru gbẹn

Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone Danload è file ò ghe etract Danload è file ò ghe etract Read the Bible
36 Ubiè mwen oghè Jesu
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Matiu 1-2, Luk 1-2
54 Easter no karò
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Matiu 26-28, Luk 22-24, Jon 13-21
60 Ehimwin, Owa è Osa no mose
Danload e file ò ghe okha Danload è ebe no fuofua Danload è ebe no fuofua Danload è file oghè ephone     Jon 14; 2 Kọrinti 5; Arhia maan 4, 21, 22
Okha
Okha
Okha
Okha
Okha
Okha
Okha