Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n

YoTan e nɔ́ vǐví nú we ɖo Mawuxó wèma sín tan lɛ́ɛ mɛ e. vɔ̌nú bǐ.

Wlǎn nǔ abǐ ɖɔ xo sɛdó bibeli yɔkpɔvú lɛ tɔn

Azǐnkan mǐton

Winnipeg: toxo e gbɛtɔ 750,000 ɖé ɖo Canada to ɔ tɛ́ntin e.

Mi wlǎn nǔ sɛdó mǐ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail mǐton

Mǐ vɛ́ mi ɖɔ mi ní ɖɔ to miton kpódo gbe e mi nɔ do ɔ kpo nǔ mǐ.

Newsletter Sign Up

Receive