Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n

YoTan e nɔ́ vǐví nú we ɖo Mawuxó wèma sín tan lɛ́ɛ mɛ e. vɔ̌nú bǐ.

yanwlí mǐtɔn

Matié 19ː14 Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔː ˈMi jó yɔpkɔ́vú lɛ́ɛ dó nú yě ni wa gɔ̌n ce; mi ma sú ali dó yè ó; ɖó axɔ́súɖuto sɛ́xwé ton ɔ́, mɛ e cí yě ɖɔhun lɛ́ɛ tɔn wɛ'

Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n ɔ ɖè bo ná dó hɛ̀n Jezu klisu zún tunwuntunwun nú yɔkpɔvú lɛ́ɛ gbɔn mà e é má tán tɔ́n yɛ́nɔ́ lɛ́ɛ gbɔn gbávì núkpɛ̀nnɔ lɛ sín kán jí, gbɔn allokán màɖosí lɛ̀ɛ jí, gbɔn wěmaví kpéwun kpéwun yɛ́nɔ̀ lɛ́ɛ jí, kpódó wěgbó yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ lɛ̀ɛ kpó jí dó gbé děbú e yɔkpɔvú ɖé kó vɛ́ síxù dó e mɛ.

Mawuxó wèma tán énɛ̀ lɛ́ɛ ná yín mimá nú yɔkpɔvú ɖiblá yí lǐvá we mɔ̀ vɔ̌nú, ɖó fǐ děbú e yě síxu ɖé ɖo gbɛ ɔ mɛ e.

Newsletter mí ná yínkɔ

Receive