Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n

YoTan e nɔ́ vǐví nú we ɖo Mawuxó wèma sín tan lɛ́ɛ mɛ e. vɔ̌nú bǐ.

Tán Mawuxó wèma tɔn lɛ́ɛ

tán ɔ byɔ PDF Reader

Akɔjijɛ xóxó ɔ́ wéma

tán ɔ yíyí
yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ
yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ
Download Audio File
wěma yíyí Allǒkan ji
wěmaví kpéwun kpéwun yíyí
wěmaví kpéwun kpéwun yíyí
Read the Bible
1 Đo bǐbɛ́mɛ , hwenu e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́
2 Bǐbɛ́mɛ gbɛtɔ́ sin wǔbla tɔn
3 Nɔwée kpodó Tɔ ɖaxó e gba gbɛ ɔ́ é kpo

Akɔjijɛ yɔ̌yɔ́ ɔ́ wéma

tán ɔ yíyí
yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ
yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ
Download Audio File
wěma yíyí Allǒkan ji
wěmaví kpéwun kpéwun yíyí
wěmaví kpéwun kpéwun yíyí
Read the Bible
36 Jǐjí Jezu tɔ́n
54 Dǐndínwáyi xwé tintán lɛ́ɛ
60 Lɔ́n, xwé ɖagbé ɖagbé Mawu tɔn
tán
tán
tán
tán

tán
tán

tán

tán