Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n

YoTan e nɔ́ vǐví nú we ɖo Mawuxó wèma sín tan lɛ́ɛ mɛ e. vɔ̌nú bǐ.

Tán Mawuxó wèma tɔn lɛ́ɛ

tán ɔ byɔ PDF Reader

Akɔjijɛ xóxó ɔ́ wéma

tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ Download Audio File wěma yíyí Allǒkan ji wěmaví kpéwun kpéwun yíyí wěmaví kpéwun kpéwun yíyí Read the Bible
1 Đo bǐbɛ́mɛ , hwenu e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Bǐbɛ́mɛ 1-2
2 Bǐbɛ́mɛ gbɛtɔ́ sin wǔbla tɔn
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Bǐbɛ́mɛ 3-6
3 Nɔwée kpodó Tɔ ɖaxó e gba gbɛ ɔ́ é kpo
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Bǐbɛ́mɛ 6-10

Akɔjijɛ yɔ̌yɔ́ ɔ́ wéma

tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ Download Audio File wěma yíyí Allǒkan ji wěmaví kpéwun kpéwun yíyí wěmaví kpéwun kpéwun yíyí Read the Bible
36 Jǐjí Jezu tɔ́n
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Matié 1-2, Luki 1-2
54 Dǐndínwáyi xwé tintán lɛ́ɛ
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Matié 26-28, Luki 22-24, Jǎan13-21
60 Lɔ́n, xwé ɖagbé ɖagbé Mawu tɔn
tán ɔ yíyí yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ yí wěma yɛ́nɔ̀ sínmɛ tɛ̀nmɛ́ tɛ̀nmɛ́ ɔ   wěma yíyí Allǒkan ji     Jǎan 14; 2 Kolɛ́ntinu 5; Nǔdexlɛ́mɛ 4, 21, 22
tán
tán
tán
tán
tán
tán
tán
tán