Mawuxó wèma yɔkpɔvú lɛ́ɛ tɔ́n

YoTan e nɔ́ vǐví nú we ɖo Mawuxó wèma sín tan lɛ́ɛ mɛ e. vɔ̌nú bǐ.

Gbé ɖěvó lɛ̀ɛ

Tán Mawuxó wèma tɔn lɛ́ɛ

tán ɔ byɔ Adobe Reader