Geeshsha maxaafa naytas

Inte dosiza geeshsha maxaafa taariketa. Aayikoka ciggetena.

Geeshsha qaala naytas gaagite

Nu dizasoz

Winnipege getettes: 750,000 asati issife diza Canada deren diza kataman.

Nuus xaafitte

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Emele yeddite

Inte derenne ,dere qaala nuus yootite.

Newsletter Sign Up