Geeshsha maxaafa naytas

Inte dosiza geeshsha maxaafa taariketa. Aayikoka ciggetena.

Nu qofa

Matoosa 19:14 yesusi yagides, “Nayti haa taakko yeeto; diggofte; Salo Kawotethi haytanta malassa!” gides.

Geeshsha maaxafa naytasi gido qofay naytas yesusi kirstoosa daro qommora eriso , guutha xuufera , internetera, silkera , kalame maxaaafetara naytasi geliza qaalara yootos.

He geeshsha maxaafa taariketi alame ubban diza 1.8 billion naytas wozora esti dizaso yeddos.

Dabidabes mazagabetite