Geeshsha maxaafa naytas

Inte dosiza geeshsha maxaafa taariketa. Aayikoka ciggetena.

Sintha caaqo

Taarike xufeta woththite
Kalame maxaafeta woththiite
Kalame maxaafeta woththiite
Silke miishata woththite
Guutha xuufeta woththite
Guutha xuufeta woththite
1 Xoossay ubba misha medhishin
2 Asana kundethi dometha
3 Nohane dhayssiza haththa