Geeshsha maxaafa naytas

Inte dosiza geeshsha maxaafa taariketa. Aayikoka ciggetena.

Sintha caaqo

Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite Guutha xuufeta woththite Guutha xuufeta woththite Read the Bible
1 Xoossay ubba misha medhishin
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Medhitethi 1-2
2 Asana kundethi dometha
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Medhetethis 3-6
3 Nohane dhayssiza haththa
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Medhetetha 6-10

Ooratha caaqo

Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite Guutha xuufeta woththite Guutha xuufeta woththite Read the Bible
36 Yesus Kirstoosa yeletta
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Matoosa 1-2, Luqaasa 1-2
40 Yesus Kiristoosa malatata
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Maatosa 8-9, Marqqossa 1-2, 4; Luqaassa 4, 8, Yonannisa 2
54 Koyro Fasika
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Matoosa 26-28, Luqaasa 22-24, Yohannisa 13-21
60 Saloy, xoossa keeththa
Taarike xufeta woththite Kalame maxaafeta woththiite Kalame maxaafeta woththiite Silke miishata woththite     Yohannisa 14, 2 Qorontoose; Yohannisa ajjuta 4, 21, 22