Aɓyiyaƙe Baibulu

Aɓeta nɗye gna he wyeda é Baibulu lo nya. Yi gbangya.

Chni Baibulu Aɓyiyaƙe nyi

Ba nɗye yi filo nya

Winnipeg: ekni nɗye yi 750,000 azanɗye a ɗye ɓawye e fi é Canada tandasni lo.

Kanya zhi yi ge

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tnu yi E-mail yi

Tsugu da he ekni de he ebye yi gi yi.

Newsletter Sign Up