Littafi abi nya

Anabagyi amanayi n Littafi. Vinya Chauta nu.

Alkawali kokoiyi

Kpan Anabagyi File fi
Kpan fi nho akala Takaida File
Kpan fi nho akala Takaida File
Kpan fi waya File
Kpan Atakaida File
Kpan Atakaida File
1 Esa n Shekwoyi Bei zhin Anya vinya nyi
2 Zayinkochi bugba win yaya
3 Nufu bedo n nuwayakoyi

Alkawali Woiwoyi

Kpan Anabagyi File fi
Kpan fi nho akala Takaida File
Kpan fi nho akala Takaida File
Kpan fi waya File
Kpan Atakaida File
Kpan Atakaida File
36 Yesu ma–ma
54 Esita kmisunyi
60 Eshe, Shekwoyi puwa Manayi