qulich maxxaafi oosete

atee harango gamachchisaxxi qulichchi maxxaafixxi xingo. haranga tolaken/haranga hira affexxebaan.

Qullichcha Maxxaafa oosete hinaaxxe wehiaffe

Baxxe no’oxxi

Winnipege: 750,000 lakoosa geyyaka aradda abide kaadawoda. heddeebonchchinakin kaanadixxe wirtoniten.

No’aa borreesse

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

No’a’oa emeele assa

No’aa kin ha’nooka boga naoffo’o kulee.

Newsletter Sign Up