زبانهای دیگه

انجیل واسی زاکان

شیمی داستان های مورد علاقه. کاملا مجانی.

زاکان ره با انجیل اشنا کونید

امی جاجگاه

وینیپگ:شهری با۷۵۰۰۰۰نفر که در طول جغرافیایی میانه کانادا قرار بیگیفته.

امیره بیفریستید

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

امیره ایمیل اوسه کونید

بی زحمت شیمی زبان و شیمی کیشوره امیره اوسه کونید.

Newsletter Sign Up