زبانهای دیگه

انجیل واسی زاکان

شیمی داستان های مورد علاقه. کاملا مجانی.

امی هدفان

متی(نویسنده کتاب انجیل)۱۹:۱۴عیسی بوگفت:اجازه فده زاکان بید به طرف من و اواشنه امی واسی ک پادشاه ایسم منع نوکونید.'

انجیل واسه زاکان ایجاد ببسته تا عیسی زاکان رع در میان پخش داستان با مثال امره بیشتاسند و بی شیکلای مختلف شبکه ارتباطی جهانی،تلفن،رایانه های کوچیک،داستان های رنگی چاپی و کتابهای رنگی به هر زبانیه ک کودکان تانید صبحت بوکونید.تعامله کونند.

داستانهای انجیل میانه ۱.۸میلیارد در دونیا مجانی تا اونجا که ببه پخش ببسته.

نیشانه گذاری خبرنامه